Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a:

…………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

 1. Moja córka/ mój syn:

            …………………………………………………………………………………………

                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka)

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 1. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola nr6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszej rodziny.
 3. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
 4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 5. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 6. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu

 i  pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia.

 1. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na  środki dezynfekujące.
 2. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
 3.  Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim.
 4.   Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 6 w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim.
 5. Zobowiązuję się do  przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.
 6.  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu

w placówce.

 1.  Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby

u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie

w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

 1.  Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki

z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie : przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki, w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 1.  Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

 1. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach: od ……………. do …………

 

 

 

…………………………………                                       …………………………………

                miejscowość, data                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                                                    

© 2021 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim